Privacystatement Schildersbedrijf Frans van Dijk VOF, gevestigd en kantoorhoudende te
Nijmegen, ingeschreven onder nummer 50394339 bij de Kamer van Koophandel.

Schildersbedrijf Frans van Dijk verzamelt diverse gegevens bij het uitbrengen van offertes, het
maken van afspraken en het uitvoeren van opdrachten zoals schilderwerkzaamheden en
renovatieopdrachten. Voorop staat dat Schildersbedrijf Frans van Dijk veel waarde hecht aan uw
privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Persoonlijke
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is
identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder
onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld
naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere
gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Aanvragen offerte
Bij de aanvraag van een offerte verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

• voornaam en achternaam;
• adres;
• postcode;
• woonplaats;
• e-mailadres;
• telefoonnummer.

Uitvoeren opdrachten/werkzaamheden
Indien wij voor u een opdracht uitvoeren verwerken wij, naast bovenstaande gegevens ook uw
betalingsgegevens (bankrekeningnummer).

Websitebezoekers
Schildersbedrijf Frans van Dijk gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de
bezoekers van de website zelf aan Schildersbedrijf Frans van Dijk ter beschikking stellen. De
bezoekers stellen die gegevens onder andere ter beschikking door een contactformulier in te vullen
om meer informatie aan te vragen of met ons een afspraak te maken door deze zelf in te vullen op
een formulier op onze website (zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres) of door hun browser
cookies te laten accepteren (bijvoorbeeld een IP-adres).

Cookies
Schildersbedrijf Frans van Dijk maakt op haar website gebruik van cookies. Meer informatie
daarover vindt u terug in ons cookiebeleid op de website fransvandijkschilders.nl/privacystatement.

Sollicitatieprocedure
Indien u solliciteert bij Schildersbedrijf Frans van Dijk worden onder andere uw voornaam,
achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum
vitae (cv), werkervaring en/of uw pasfoto verzameld. Deze gegevens zijn relevant voor het
doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de
sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor
toestemming geeft kan Schildersbedrijf Frans van Dijk uw persoonsgegevens langer opslaan in
haar administratie voor toekomstige vacatures.

Leveranciers
Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen in dat geval de
volgende gegevens verwerken: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer,
adres/postcode, woonplaats/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren van overeenkomst;
• Het beheer van de interne administratie;
• Het afhandelen van betalingen;
• Het behandelen van geschillen;
• Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten
(bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en flyers/magazines) en om u aanbiedingen te
kunnen doen;
• Om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u met Schildersbedrijf Frans van Dijk een overeenkomst sluit, verwerken wij uw
persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering deze overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Schildersbedrijf Frans van Dijk een gerechtvaardigd belang heeft bij de
verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid, het
tegengaan van diefstal of een direct marketing belang. Denk bij die laatste situatie bijvoorbeeld
aan het toesturen van informatie over acties en aanbiedingen. Schildersbedrijf Frans van Dijk zal
echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw
privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Schildersbedrijf Frans van Dijk anderzijds.
Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Schildersbedrijf Frans van Dijk zwaarder weegt,
worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt Schildersbedrijf Frans van Dijk persoonsgegevens op grond van een wettelijke
verplichting, zoals haar administratieplicht.

In alle andere gevallen vraagt Schildersbedrijf Frans van Dijk expliciet toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking
van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
Schildersbedrijf Frans van Dijk de gegevens verzamelt of verwerkt, dan wel op grond van wet- en
regelgeving is vereist.

Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden
verstrekt:

• Degenen, die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de
overeenkomst;
• Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
• Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
• Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een
wettelijke plicht door Schildersbedrijf Frans van Dijk;
• Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische
doeleinden.

Met derde partijen die namens en in opdracht van Schildersbedrijf Frans van Dijk uw
persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde
partijen eveneens gehouden zijn tot naleving van de privacywetgeving. Door Schildersbedrijf Frans
van Dijk ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden,
zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving
van de privacywetgeving.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Rechten betrokkenen

Verzet
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct
marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te
zenden naar fransvandijkschilders@kpnmail.nl. Schildersbedrijf Frans van Dijk zal op het eerste
verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de
verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar fransvandijkschilders@kpnmail.nl.
Schildersbedrijf Frans van Dijk zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of
het verzet terecht is. In dat geval zal Schildersbedrijf Frans van Dijk de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

• te corrigeren;
• in te zien;
• te verwijderen, en;
• over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te
worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar
fransvandijkschilders@kpnmail.nl. Schildersbedrijf Frans van Dijk zal u binnen vier weken per email
aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden
indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel
waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.
Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw
bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar
tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens
Schildersbedrijf Frans van Dijk heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige
verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijziging privacystatement
Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement
is gepubliceerd op de website fransvandijkschilders.nl. Dit privacystatement is voor het laatst
bijgewerkt op 31 mei 2018.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen, klachten heeft naar aanleiding van dit privacystatement of over de
wijze waarop Schildersbedrijf Frans van Dijk omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per email
contact opnemen via fransvandijkschilders@kpnmail.nl.

Contactgegevens
Schildersbedrijf Frans van Dijk VOF
Roggeweg 1
6534 AH Nijmegen

Telefoon: 06-13133396
Email: fransvandijkschilders@kpnmail.nl